Get Adobe Flash player

ประวัติของศูนย์พิงค์นคร

                       


         อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการให้กรมการปกครองและส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศให้มีการ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร. )เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนส่วนราชการในยามเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุ สาธารณภัยต่างในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดให้การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในปี 2531โดยในเบื้องต้นมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 50 คน 

                      ซึ่งหลังจากนั้นสมาชิกดังกล่าวได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการเป็นอย่างดีทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดฝึกอบรม อปพร. เป็นประจำทุกปี โดยเพิ่มสมาชิก อปพร. ในการฝึก เป็นจำนวน 100 คน/รุ่น จากนั้นก็ให้สมาชิกอปพร. ที่ประสงค์เข้าร่วมทำงาน ใช้วิทยุร่วมข่ายกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ (เจดีย์งาม) โดยใช้เวลาว่างของสมาชิก อปพร. ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ออกตรวจภายในเขตเทศบาลโดยใช้รถยนต์ตรวจการณ์ของเทศบาลฯ ซึ่งการทำงานดังกล่าวยังไม่เต็มรูปแบบ 100% ดังนั้นนายพิชิต ตันติศักดิ์ (พิงค์นคร 1) ประธานศูนย์ในสมัยนั้น จึงมีความคิดอยากให้การทำงานของอปพร. เทศบาลฯ เป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณสุสานหายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จากทางเทศบาลฯ ในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวของศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ขึ้น และจัดหารถยนต์เพื่อใช้ในออกปฏิบัติงาน ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางภาคเอกชนเป็นอย่างดี จากนั้นจึงได้ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุขึ้นเป็นอาคาร 2 ชั้น ภายในศูนย์ประกอบด้วยห้องวิทยุสื่อสาร ห้องประชุม ห้องเก็บอุปกรณ์ และห้องเตรียมกำลัง และได้ทำการออกอากาศและออกปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และใช้ชื่อว่า ''ศูนย์พิงค์นคร'' 

                        โดยทำการออกอากาศ 2 ย่านความถี่ คือ

                               1. ความถี่ย่าน VHF ที่ช่อง 162. 800 MHz สำหรับประสานงานกับสมาชิกลูกข่ายพิงค์นคร และหน่วยงานราชการต่างๆ

                               2. ความถี่ย่าน UHF 245. 000MHz (เครื่องแดง) ที่ช่อง 9 สำหรับประสานงานกับสมาชิกลูกข่าย พิงค์นคร และประชาชนทั่วไป ที่ประสบเหตุหรือต้องการแจ้งเหตุต่างๆ

                                 สำหรับการแจ้งเหตุต่างๆสามารถแจ้งทางโทรศัพท์กับศูนย์พิงค์นครได้อีกทางที่หมายเลข Tel. 053-904989 ตลอด24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
ประธานศูนย์พิงค์นคร นาย วิชิต ตันติศักดิ์

บริการต่างๆ
  งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่    

ตั้งอยู่ที่ 1/0/1  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   โทรศัพท์ 0-5390-4989  โทรสาร 0-5390-4989